Scroll down
Sizin için Seçtiklerimiz

SIK SORULAN SORULAR

Sık Sorulan Sorular


611 Sayılı Kanun Nedir?

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. Maddede yer alan düzenlemedir.

611 sayılı teşvikten nasıl yararlanılır?

Söz konusu, sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilişkin başvuru işlemleri e-Bildirge ana menüde bulunan “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılabilecek olup, başvuru işlemleri neticesinde işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 sayılı Kanun numarasını seçerek gönderebileceklerdir.

611 sayılı teşvik düzenlemesi kimleri kapsamaktadır?

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle, b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle, c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle, ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle, d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle uygulanır

611 ödemeleri nasıl yapılır?

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

611 sayılı kanundan yararlanma şartları nelerdir?

31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 4447 Geçici 10.maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yararlanılabilir.

Prim ve ceza borcu bulunan işyerlerinin teşvik hükümleri karşısındaki tutumu nedir?

Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenler teşvikten yararlanamayacaklardır.

611 sayılı teşvik süresi ne kadar uzatıldı?

28 Aralık 2015 tarihli ve 29576 sayılı resmi gazete de yayınlanan “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” ile 5 yıl uzatılarak 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan personeller için geçerli hale gelmiştir.

611 sayılı teşviğin tiğer teşviklerden farkı nedir?

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan bir teşviktir.

611 prim teşviği hesaplaması yasıl yapılır?

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanun’un 81/I-ı bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılacaktır. Önemli bir husus ise, 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. madde hükmünden yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanun’da öngörülen destekten yararlanılan 5 puanlık kısım düşülecek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk eden primlerden dolayı ilave istihdam teşvikinden yararlanılacaktır.

611 sayılı teşvikten yanlış yararlanma sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlar nelerdir?

Kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden alınarak, daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları işverenlerden tahsil edilecektir.

611 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde arttırımdan yararlanmak mümkün müdür?

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanmış olan işverenlerce, gerek Hazine tarafından, gerekse İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

611 teşvikinden yersiz yararlandığım sigortalılar için iptal/ek bildirge verdiğim takdirde idari para cezasına maru kalır mıyım?

Yalnızca Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları işverenlerden tahsil edilecektir.

Birden fazla teşvikten yararlanmak mümkün müdür?

İhale konusu işler dışında kalan işyerleri için, hem beş puanlık prim indiriminden ve hem de 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten aynı dönemde yararlanma imkanı getirilmiştir.

Teşvik hükümleri hangi işyerleri ve hangi çalışanlar hakkında uygulanmaktadır?

4447 Geçici 10.maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.